Latest Posts

Friday, September 22, 2017

On unearthed 'boat coffins' in Marinduque caves


Boat-coffin lid with crocodile images found in Marinduque. From the former collection of Museum of Man now with the musee du quai Bradley, Paris.

'Boat coffins' found by Marche in a sepulchral cave in Marinduque.


Discovery in Marinduque caves by the Frenchman Alfred Marche of wooden coffins with crocodile images carved in the coffin lid were found by the 1890s to be similar to those found in the rocky islet called Nosy Loapasana in Madagascar in the Indian Ocean off the southeastern coast of Africa.The coffin cover and two coffins from Marinduque shown in these drawings that appeared in the Antananarvio Annual and Madagascar Magazine 1892 formed part of the collections of the Museum of Ethnography at the Trocadero (Paris) during that era.

What else do we know about these 'boat-coffins'?
At the southwestern corner of the larger tower east of Padwa (Indonesia) were several very nicely carved coffins, in one of which were the secondary burial bones of a famous warrior with a carved crocodile on the lid (Solheim 1985b:148 Pl. 18.2) - Archaeology and Culture in Southeast Asia: Unraveling the Nusantao by Wilhelm G. Solheim, 2006
The phenomenon known as "boat-coffin burial" is a mode of disposal of the dead in hollowed-out pieces of logs generally in the shape of a boat. This was a widespread practice throughout Southeast Asia from prehistoric times and, in the Philippines at least, is known to exist in certain areas to the present. The practice of boat-coffin burial in the Philippines was briefly noted in earlier expeditions by foreign scholar.
However, the first mention of boat-coffin burial as such appear in Robert B. Fox's (1963) preliminary report of excavations in western Palawan.
The earliest known archaeological explorations were conducted by Feodor Jagor and Alfred Marche in the late 19th century...
... The other islands in which boat-coffin burial is, at present, known to the author are: Mindanao, Luzon, Palawan, Negros, Panay, Marinduque and Masbate. Type sites are caves and rock shelters, generally accessible from the sea... - The Boat-Coffin Burial Complex in the Philippines and its Relation to Similar Practices in Southeast Asia, Rosa CP Tenazas, Philippine Quarterly of Culture and Society, Vol. 1, No. 1 March 1973.

Also read:

Ano ang mga laman ng ilang kuweba sa Marinduque at nakatago pa? 

Tuesday, September 19, 2017

Hudyat, senyales, palatandaan, babala mula sa Revelation 12 ngayong Sept 23, 2017


Sa panahon na natin, ngayon na! Makaraan ang pagkahaba-habang panahon mulang kapanahunan ng Panginoon, at simula ng maisulat ni Apostol Juan sa Isla ng Patmos (93 AD), ang tungkol sa isang kamangha-manghang celestial event ay narito na. Di mabilang na mga mananampalataya sa ibat-ibang panig ng mundo ang buong kaluluwang naniniwala na magaganap na ang sinulat ni Juan.


St. John the Apostle and Evangelist
Di na mabibilang ang dami ng mga Propeta na iisa ang sinasabi: Ang magaganap na celestial event sa September 23, 2017, ang katuparan ng Revelation 12. 

Base sa siyensiya diumano, ang magaganap na alignment ng Araw, Buwan, Bituin at mga Planeta kasama na ang Daigdig, na naaayon sa detalyadong pagsasalarawan ni Juan ay ngayon na magaganap. 

Dagdag pa rito, ang mga constellation ng Leo, Virgo at Hydra sa mga araw na ito ay sa Jerusalem lamang makikita ng buong buo.


Ngayong kasalukuyang mga araw ng September ay ganito ang makikitang pagkakahilera ng mga planeta. Sa umaga, bago sumikat ang Araw. Larawan ni Alan Dryer, SpaceWeather

Ang Revelation 12 ay tungkol sa isang Babae, sa isang Anak na Lalake at sa isang Dragon... Ang babae ay nadadamitan ng Araw, ang Buwan ay nasa kanyang paanan, habang ipinapanganak naman ang isang batang lalake, at sa kanyang ulo ay may putong (Putong as in!) na 12 mga bituin.


REVELATION 121 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak.Checklist:

1. Nadadamitan ng Araw. PUWEDE

2. Ang Buwan ay nasa kanyang paanan. PUWEDE

3. Nagsisilang ng batang lalake. Sa ibang mga taon ipinapanganak ng babae ang ibang planeta tulad ng Mercury, Saturn o Venus. Ngayong 2017 daw lamang isisilang ang Jupiter, ang 'Haring Planeta''. Sa pagkakataong ito, ang Jupiter ay tumagal sa sinapupunan ng Virgo sa loob ng panahong dapat ipagbuntis. Ang Jupiter pa sa pagkakataong ito ay makikita sa pagitan ng kanyang mga hita at sa ibaba ng sinapupunan. PUWEDE

4. May putong sa ulo na 12 mga bituin. Ang Virgo ay palaging napuputungan sa ulo ng 9 na mga bituin ng Leo. Ngayon lamang  madadagdan ng tatlo pa para maging 12. Ang Mercury, Mars at Venus. PUWEDE

REVELATION 12
At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema. 4 At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya. 
5 At siya'y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan. 6 At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y ipinaghanda ng Dios ng isang dako, upang doon siya ampuning isang libo dalawang daan at animnapung araw.


The Dragon with Seven Heads. Woodcut ni Albrecht Durer

May iba pa palang tanda na nakita si Juan. May malaking dragon daw na mapula at ito yung pinaniniwalaang "ang ahas noon, na tinatawag na Diyablo at Satanas" (Rev 12:9+), nagbibigay sa 'beast' ng kanyang kapangyarihan, trono, at dakilang awtoridad (Rev. 13:2+), at tumatanggap ng pagsamba kasama ang hayop. (Rev 13:4+)

Para sa ilang Propeta naman, ang pitong mga ulo at sampung mga sungay ang kumakatawan sa mga orihinal na sampung hari sa panahon ng katapusan, tatlo rito ay nagapi ng munting sungay kayat naging pito (Dan. 7:8)

Sino naman ang Babae o sinisimbulo nito?

Alam natin na tinangka ni Satanas (ang pulang dragon) na sirain ang anak na lalake (Jesus) ng babae, sa pamamagitan ng pagpapako sa Krus. Gayunpaman, si Jesus - ang inapo ng Judah "na maghahari sa lahat ng mga bansa na may bakal na setro", ay nabuhay na mag-uli at naupo sa trono ng Diyos sa langit (Apocalipsis 12: 4b, 5). 

Sa isang diwa, ang "babae" na ito ay ang Jerusalem, sagisag ng babae ang mga Israelita, at ang kanilang pangunahing tahanan ay ang Jerusalem. Ang Jerusalem ay itinuturing din na "asawa" o "nobya" ng Diyos (Jeremias 2: 2). Sa loob ng Bagong Jerusalem naman ay mananahanan "yaong mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero" (21:27).

Ang "babae" naman ay hindi kumakatawan lamang sa mga Hudyo, na mga inapo ng Judah, kundi kasama ka, ikaw na malinis at handang tumanggap sa Panginoong ipinapanganak.


Ang malinis at dalisay na "babae" ay tatakas naman sa 'disyerto', puprotektahan doon ng Diyos, sa loob ng 1,260 araw (Apocalipsis 12: 6).

Sources: 
Unsealed.org
BibleStudyTools.com
TheSeraphim: The Great Sign - Rev 12 Sign on Sept 23, 2017 

Monday, September 18, 2017

Ano ang mga laman ng ilang kuweba sa Marinduque at nakatago pa kaya?

Babaeng Pastores, Marinduque.
Mula sa dating Koleksyon ng Museum of Man (Oceania).

Napakaraming kuweba sa ibat-ibang panig ng Marinduque. Marami rito ang napasok na sa ngayon pero marami pa rin, dahil sa mga di madaling maipaliwanag na dahilan, ay hindi pa napapasok.

Hindi na rin bago na marinig mo ang mga kuwento na may mga nakatagong lagusan sa ilan sa mga kuwebang ito patungo sa kabilang dagat sa Hilaga ng isla, pero meron ding nagsasabing papunta yun sa kabilang ibayo ng mga kababalaghan. 


Maliit na ataol (Marinduque).
Mula sa dating Koleksyon ng Museum of Man (Oceania)

Samakatuwid, maraming kuweba sa Marinduque ang hindi pa ganap na nasisiyasat. Hanggang kamakailan lamang ay ilang ahensya ng pamahalaan ay naisipang pasukin ang ilan dito para pag-aralan ang mga ito - mga maiidagdag pa sa kasaysayan, mga buhay na bagay na naninirahan dito, mga sekreto nito at kung ano-ano pa.


Tampok naman sa ibang kuweba sa Marinduque ang mga paranormal orbs.
Kuha sa San Isidro (Bagumbungan) Cave.

Noong ika-18 na siglo, may mga siyentipikong dayuhan na dumayo dito para mag-imbestiga. Hindi sila nabigo (sina Fedor Jagor (German-Russian), at Antoine Alfred Marche (French). Pinagkaguluhan sa ibang bansa ang kanilang mga nadiskubre at mga nahukay nang kanila itong isulat. Mga prehistoric artifacts at ebidensya na nagpatunay na mayroon ngang mga nanirahan sa isla ng Marinduque libong taon na, na hanggang ngayon ay hindi pa ganap na maipaliwanag.


Lalakeng Pastores (Marinduque).
Mula sa dating Koleksyon ng Museum of Man (Oceania)

Sa malaking pulo ng Gaspar, maraming nahukay si Marche - mga kakatwang bungo, kalansay, banga, mga palamuti sa katawan gawa sa ginto at iba pa. Sa ilang kuweba sa timog-kanluran ng Boac na pinamahayan ng mga paniki sa loob ng daan-daang taon, nabatid nila na naglalaman din ang mga ito ng buto ng tao at iba pang mga labi. 


San Isidro (Bagumbungan) Cave. Mga orbs.
Kung minsan naroon sila, minsan ay wala naman.
Ang isa pang malaking yungib sa lugar ding iyon na natatabunan ng makapal na mga halaman ay napasok ng Pranses bagamat napakaliit ng lagusan. Sa isang kuweba naman sa bandang Silangan na may mga 70 metro ang taas ay mga buto ng tao pa rin ang kanyang namalas, mga urno at mga sinaunang aksesorya.

Sa isa pang kuweba sa Sta. Cruz ay ganoon din ang kalagayan. Na ito ay ginamit ng mga katutubo noong unang panahon sa ibat-iba nilang mga pakay o ritwal ay hindi maitatanggi.


Isang uri pa rin ng Pastores. Marinduque.
Mula sa dating Koleksyon ng Museum of Man (Oceania)

Ang isang yungib na ginawang libingan sa Pamintaan ay hindi man lamang nagalaw, kayat suwerte si Marche sa kanyang mga nadiskubre. Walang duda si Marche na iyon ang libingan ng isang makapangyarihang tao base sa mga sinaunang kayamanang kanyang nahalukay at inuwi.

Takip. (Marinduque) May disenyong mga reptile.
Mula sa dating Koleksyon ng Museum of Man (Oceania).

Maaaring sa ngayon ay napaglimutan na ang marami sa mga kuwebang ito base sa mga naisulat na pangalan ng mga ito na tila wala na ngayon, maaaring naglaho na sa memorya ng mga katutubo. Ilan dito ay ang kuweba ng Macayon, gayun din ang May-Igi at Padua na ani Marche ay nasa bandang Boac.


Maliit na ataol kasama ang mga kalansay at bungo.
Mula sa dating Koleksyon ng Museum of Man (Oceania)

Sa maliit na daungan ng San Andres ay may mga kuweba rin daw at nasa tuktok ng isang bundok sa malapit doon ang isa pa aniya. Sa Gasan ay may mga nahukay rin siyang ibat-ibang artifacts tulad ng maliit na tibor, perlas, mga bungo at banga. May sinabi itong kuweba ng Antipolo kung saan nahukay ang mga estatwang gawa sa kahoy. Sa mga kuweba ng Manoqu at Salombog ay may mga bungo, mga maliliit na tibor, at malaking sirang plato.


Lalaking Bulol mula sa Mountain Province.
Inilalarawan lamang ang pagkahawig nito sa mga estatwang nakuha sa mga kuweba ng Marinduque.
Isang kilometro, ani Marche, mula sa Pamintaan malapit sa Boulen ay naroon ang kuwebang may lamang mga inukit na bagay, sa mga kuweba ng Moupon naman ay mga itlog ng Tabon* (Philippine scrubfowl) ang laman. 

Ginamit naman ang imaheng ito ng Teatro Balangaw sa
ilang pagtatanghal para ipakilala ang mga Pastores ng Marinduque.
Ano pa kaya ang naghihintay na madiskubre sa mga kuweba ng Marinduque?


*Philippine Megapode (Megapodius cumingii), tawag din ay Philippine scrubfowl o Tabon scrubfowl, ng Megapodiidae family. Nakikita sa Indonesia, Malaysia, at Pilipinas. Mayroon pa kaya sa Marinduque? Kuha ni Kieron Tan.

Also read:
Paranormal Orbs at San Isidro Cave?

Saturday, September 16, 2017

Paalaala tungkol sa mga RORO kung di mo pa alam

Una, malaking bahagi pala ng mga RORO na naglalayag sa Pilipinas ay lagpas na sa 30 taon ang edad. Marami dito ay higit na sa 20 taon ang edad at hindi na pinapayagang maglayag sa mga bansang pinanggalingan nila dahil nga sa maritime safety issues. Sa madaling salita, itinuturing na scrap na ang mga ito sa mga pinanggalingang bansa. Basahin

Pero dito sa atin, kaunting repair, kaunting pintura, konting kuskos, ayos?

Naala-ala mo pa baga iri?


Ang sinapit ng Princess of the Stars.
Ang Princess of the Stars, may bagyo, mabilis na lumubog sa Romblon

Ang Princess of the Stars, flagship ng Sulpicio Lines, ay hindi nag-malfunction kundi bumiyahe ito sa bahagi ng dagat sa baybayin ng Romblon na malalaki ang alon dala ng bagyo. 

Pinayagang maglayag ang malaking Ro-Ro/passenger ship sapagkat pinaniwalaang may kakayahan itong manatiling nakalutang sa lugar malapit sa bagyo. Ang bagyong Fengshen (Typhoon Frank), naman ay biglaang nagbago ng direksiyon ng araw na iyon at naglagay sa malaking barko sa seryosong panganib.

Habang naglalayag, Hunyo 20, 2008, 11:30 am pinagsuot ng mga life jackets ang mga pasahero. Pagkaraan ng 15 minuto, ang kapitan ay nagbigay ng order to 'abandon ship'. Nagsimulang kumiling ang barko pagsapit ng tanghaling tapat. Nagpadala ng distress signal ang barko at nawala ang radio contact pagdating ng 12:30 pm. (Wikipedia)

May pahabol pa sa isang karagdagang balita: Sulpicio Lines is suing PAGASA for “its erroneous typhoon forecasts” (Hapless Victims Caught Between Finger Pointers and Pontius Pilates).


Princess of the Stars  

Kumusta naman kaya ang iba pang mga Ro-Ro? Ito ang sample naman ng isang lumubog kahit walang bagyo:

RORO sinks off Masbate in good weather: Two dead, 55 rescued (GMA, June 14, 2013)


Caption ng Inquirer: THE MV LADY of Mount Carmel docked at the port of Masbate on its MAIDEN VOYAGE ON JUNE 11. The ferry sank at dawn on JUNE 14 in the calm waters off Burias Island, 307 kilometers south of Manila. CONTRIBUTED BY NERI JAZUL
 Ganito naman ang maaaring maganap kapag nawala sa mooring ang kargang sasakyan - MAY BAGYO O WALA:
Naglalayag sa kalmadong dagat, ang MV Lady of Mount Carmel ngunit natapos ito sa maikling biyahe sa Masbate nang biglang lumubog ito sa Burias Island ng Biyernes ng umaga at nawala sa ilalim ng mga alon.
Dalawa ang nakuhang patay mula sa dagat, isa ang isang matandang babae, habang ang 55 iba pa ay naligtas. Sinabi ni Raffy Alejandro ng Bicol's Office of Civil Defense na ayon sa kapitan ng barko, isang bus na sakay ng RORO ang nawala sa maayos na puwesto nito na naging dahilan para mawala sa balanse ang barko, kumiling at lumubog. Ang water pump naman ng barko ay hindi gumana hanggang mapuno ng tubig ang barko.
Ayon sa Philippine Coast Guard ang MV Lady ng Mount Carmel ay lumubog sa Burias Island alas-5 ng umaga, mga tatlong oras pagkatapos na umalis sa bayan ng Pio Duran sa lalawigan ng Albay, ulat ng radio dzBB.
Ano baga ang nagiging problema sa mga RoRo? Na dapat isaisip at gawan ng solusyon kung kakayanin?


Headline: 'RORO sank within a minute, no time for life jackets - ship captain'
Ano pa ang dapat malaman para higit na makapag-ingat? Pasahero o tripolante man, may-ari ng RoRo o kapitan man, PAGASA weather bureau o Philippine Coast Guard pa man?Maritime website says RORO ships unsafe


1.  The Problem of Stability
If a vessel maintains its stability at sea then it is safer to sail. However, the problem with the RO-RO ship is its design, which includes cargo in upper decks and accommodation at even higher levels.
Even a minor shift of cargo in the ro-ro vessel can become a major threat to the stability of the ship. Similarly, hull failure leading to flooding can result in capsize of the vessel in no time. The effects of wind and bad weather on high accommodation can also disturb the ship’s stability.
2. High Freeboard
In Ro-Ro ships which carry only cargo, the general arrangement of cargo access door is close to the water line. In the event of listing, the door can get submerged leading to high chances for ingress of water inside the ship which will lead to capsize.
3.  Cargo Access Door
As discussed above the effect of listing of the ship leads to ingress of water if the cargo doors are open or damaged.  One weak point of ro-ro vessel is that sometimes the cargo door itself is used as a ramp which makes the ship more vulnerable to damages.
4.  Lack of Bulkheads
The subdivision of ro-ro ship from inside lacks from the transverse bulkheads, leading to lower water tight integrity when water ingress or flooding takes place. Lack of bulkhead also leads to spreading of fire more quickly as no subdivision is present to contain the fire.
5.  Location of Life Saving Appliances (LSA)
When a ship is to be abandoned, life raft and lifeboats are used to leave the ship as soon as possible. The location of lifeboat and life rafts on ro-ro ships is usually very high, which makes it even difficult to lower them at sea especially when the ship is listing.
6.  Weather condition
Another reason which acts externally on the Ro-Ro vessel is the rough weather, which may result in reduction in the stability and cause heavy rolling of the ship. Heavy rolling has lead to capsizing of ships in the past.
7.  Cargo stowage
Cargo stowage is very important operation on Ro-Ro vessel for any loose cargo (trailer, cars etc.) can give rise to a chain reaction leading to heavy shift in cargo position. The trucks and trawlers loaded on board also carry cargo inside them and any shift of that cargo can also lead to listing of the ship.
8.  Cargo Loading
It is very difficult to have a sequential loading of cargo as cargo arrives on terminals at different intervals and due to lack of time on port. This further leads to uneven cargo distribution, something for which nothing can be done about. Lack of proper cargo distribution has been the reason for several ship accidents in the past. - MarineInsight

Ay kalapit pa mandin ng biyahe ng MV Lady of Mt. Carmel.

Also read: 

The Dangers of Ro-Ro Ship Design: A Naval Architect’s Perspective

Sunday, September 10, 2017

'No Man is an Island'. Forgotten Meditation XVII by John Donne (1572-1631)

Gaspar Is., Gasan, Marinduque

No man is an island, entire of itself; 
every man is a piece of the continent, a part of the main. 
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less, as well as if a promontory were, 
as well as if a manor of thy friend's or of thine own were:

any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, 
and therefore never send to know for whom the bells tolls; 
it tolls for thee. 

Neither can we call this a begging of misery, 
or a borrowing of misery, 
as though we were not miserable enough of ourselves, 
but must fetch in more from the next house, 
in taking upon us the misery of our neighbours. 

Truly it were an excusable covetousness if we did, 
for affliction is a treasure, and scarce any man hath enough of it. 
No man hath affliction enough that is not matured and ripened by 
and made fit for God by that affliction. 

If a man carry treasure in bullion, or in a wedge of gold, 
and have none coined into current money, 
his treasure will not defray him as he travels. 

Tribulation is treasure in the nature of it, 
but it is not current money in the use of it, 
except we get nearer and nearer our home, heaven, by it. 

Another man may be sick too, and sick to death, 
and this affliction may lie in his bowels, as gold in a mine,
and be of no use to him;
but this bell, that tells me of his affliction, 
digs out and applies that gold to me:

if by this consideration of another's danger 
I take mine own into contemplation, 
and so secure myself, 
by making my recourse to my God, who is our only security.

 - John Donne

Saturday, September 9, 2017

US media on Col. Maximo Abad's surrender 7 months after the 'Battle of Pulang Lupa' on Sept 13, 1900


Scranton Tribune Issue of April 18, 1901:

More Rebels are Yielding
The Insurrection on the Island of Marinduque is at an End.
SURRENDER OF COL. ABAD

The Noted Colonel Abad, Filipino Leader, and His Band Surrender

By Exclusive Wire from The Associated Press

Washington, April 17.- The war department today received the following cablegram from General MacArthur at Manila:

"Colonel Abad, insurgent leader Marinduqu (sic), nine officers, seventy soldiers, 248 small arms, surrendered. Major Frederick A. Smith, April 15, oathed with impressive ceremony, released. This ends insurrection there.

"(Signed)    MacArthur."


On April 17, 1901, Col. Maximo Abad surrendered to Major Frederick A. Smith, inspector-general of the US Army, with 9 officers and 70 men. The oath of allegiance to the United States was administered with great ceremony on the plaza at Boac, capitol of Marinduque. 

The rest of Abad's command soon followed suit. Captain Pedro Torres gave up in Torrijos on April 24, 1901 with 2 officers and 42 men, with 2 revolvers, 38 rifles and 360 rounds of ammunition. Lieutenant Alciano Pareno surrendered on April 26, 1901 at Santa Cruz, with 52 men and turned over 1 revolver, 32 rifles and 240 rounds of ammunition.

This terminated active hostilities in the island. One of only five battles that the Filipinos won in the Filipino-American war was the Battle of Pulang Lupa in present-day Barangay Bolo, Torrijos, a mountainous part of Marinduque overlooking Tayabas Bay, Mongpong Pass and Tablas Strait. On September 13, 1900. Colonel Abad and his men ambushed a detachment of 54 soldiers from Company F, 29th U.S. Volunteer Infantry, led by Captain Devereux Shields, killing 4 and forcing the rest to surrender. - FilipinoAmericanWar.com

Battle of Pulang Lupa now used as metaphor in continued effort to keep us dumb?

A losing battle to improve textbooks (excerpts)
By: Fernando del Mundo, Inquirer

Antonio Calipjo Go’s lament about “sick books” has been instructive for teachers on the frontline of a struggle to improve basic education in public schools—an effort not unlike the Battle of Pulang Lupa during the Philippine-American war.

On a mountain slope in this coastal town overlooking the spectacular Sibuyan Bay on Sept. 13, 1900, Col. Maximo Abad and his ragtag band of Filipinos, armed mainly with bolos and machetes, routed a US force led by Capt. Devereaux Shields.

Concrete mural depicting one of the worst defeats the Americans
had suffered in that war stands at the memorial site. Photo: Marinduque Rising
The little-known battle on Pulang Lupa came at a critical time for US President William McKinley, who was facing the anti-imperialist William Jennings Bryan in an upcoming election. McKinley responded with ferocity that quickly ended the Philippine war for independence and cemented the path of America’s manifest destiny, for better or worse.

Eleven months later, the transport vessel USAT Thomas disgorged 530 Americans—later known as the Thomasites—in Manila to train 25,000 English-speaking schoolteachers and establish the Philippine public education system that produced exemplary leaders and captains of industry...

'Nation of fifth graders'

In a sense, the Battle of Pulang Lupa may well serve as a metaphor in the Sisyphean effort to revitalize a system that, according to the late education dean Josefina Cortes, has produced a “nation of fifth graders.”

Like Abad’s troops on Pulang Lupa, the teachers soldiering on in Torrijos, as in other parts of the country, have little of the wherewithal to raise the quality of education and make their pupils competitive in the global village...

Battle of Pulang Lupa re-enactment at the shrine. Photo: Marinduque Rising

Because of the failure of the Department of Education (DepEd) to deliver essential needs on time, teachers and pupils xerox learning materials at their own expense. They download subject content from the Internet and have them copied and distributed to their pupils.

They also have to grapple with textbooks that are riddled with errors—a problem that has persisted through the past two decades as student proficiency in English, math and science deteriorated. Public outcries over teaching materials lost in translation sparked public indignation and well-publicized congressional investigations in the past and were soon forgotten after the TV camera lights went out.

On a recent visit to several schools in Torrijos, teachers showed English books for children. Texts in many pages were shadowed with yellow markers on supposed typographical, grammatical, factual and conceptual errors.

One high school teacher was still using the Grade 10 English Learner’s Material, pathetically titled, “Diversity: Celebrating Multiculturism (sic) Through World Literature,” that was critiqued in a June 8 article by the eagle-eyed Go, a self-styled “sick books” crusader, who said he had found 1,300 errors in the material...

'Conspiracy of silence'

Benjie Valbuena, national chair of the Alliance of Concerned Teachers (ACT), blames a conspiracy of silence in the screening and publishing process for the problem of textbooks through the years.

“There is no consultation. Decisions come from the high DepEd officials—the supervisors and regional directors. There is no transparency in their meetings. That is why you have that quality and the errors go on and on. The teachers are pointing out the errors in these textbooks, criticizing them, but these are not being rectified,” he said....

According to a 2003 National Statistics Office survey, out of an estimated 58 million Filipinos aged 10 to 64 years old, around 9 million are functionally illiterate or unable to compute and lacked certain numeracy skills.

Results of the National Career Assessment Examination in 2014 showed that the general scholastic ability of Filipino high school students was a sorry 44.48 percent.

The Philippines ranked near the bottom in the 1999 and 2003 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tests. The Philippines did not participate in the 2007 and 2011 TIMSS...

White Beach in Torrijos. Photo: Angelique de Leon
The problem is what’s going on inside the classrooms. Teachers in Torrijos expressed reluctance in talking about their dire situation. Several of them who did later telephoned and backtracked or played down criticism about their situation.

They may not have the courage of their forebears at Pulang Lupa, but they plod on relentlessly with the little of what they have and talk proudly of their accomplishments—the graduates who have gone on to vocational schools and have become skilled workers overseas...

Larawang nagpapakita kay Gobernador Juan de Silva (gobernador mula 1609-1616) sa Isla de Marinduque?Ito ang bahagi pa ng nakasulat sa wikang Kastila:

El gobernador Juan de Silva se pone al frente de una escuadra de 8 barcos (la nao “San Juan Bautista”, de 600 toneladas, construida con toda celeridad y la ayuda de todos en un recóndito astillero de la isla de Marinduque...)
Sa Ingles:
Governor Juan de Silva takes the helm of a squadron of eight ships (the 600-ton "San Juan Bautista" ship, built with great speed and help from all in a remote shipyard on the island of Marinduque...)
Ano raw yun?

Parang maganda ang isang panulat na ito na kung saan ako dinala dahil sa mga pananaliksik na aking patuloy na gingawa tungkol sa mga makasaysayang galleon. (Nasimulan ko kamakailan sa pamamagitan ng 5-part na serye na lumabas dito sa Marinduque Rising).

Ang ilan sa mga galleon (tulad ng San Marcos at San Juan Bautista), ay sa Astillero de Marinduque ginawa. Subalit kagilagilalas na mas marami pa pala sa mga galleon ang sumadsad o lumubog sa Tablazo de Marinduque, sa panahong iyon, kasama ang daan-daang mga sakay at tripolante na nagsilunod dahil sa mga bagyo.

Sa panahon naman ngayon, talagang naglabasan na sa ibat-ibang bahagi ng mundo, sa ibat-ibang lenguahe, ang mga dating nalimutan nang mga bahagi ng kasaysayan natin. Kayat ang mga kabulaanan at haka-haka ng nakalipas, na itinuro sa atin ng ilang naunang mga manunulat, maging ng mga manunulat sa kasalukuyan, o nilang mga simpleng mapag-imbento lamang, ay madali nang naitutuwid ngayon. 

Nagkalat na ang mga sources na maaaring nung kapanahunan ng mga sumulat ay hindi nila maabot, kayat ngayon ay di na kailangang magbabad sa mga silid-aklatan saan man sa mundo. At ano mang gustong malaman nino man, ano mang katanungan, tungkol sa kasaysayan nating talagang nakabaon na sa limot ay maaaring halukayin sa Google para masagot. At depende na rin sa autentisidad at iba pa ng iyong mahuhukay.

Para sa Isla de Marinduque, ang kagulat-gulat na yaman ng mga pinaglumaang panulat ay nariyan lamang para sa kaalaman at kaliwanagan ninuman. 


Juan de Silva

Isa lamang si Juan de Silva sa mga naging bahagi ng kasaysayan ng Marinduque. Marami pang nauna sa kanya. Pero sino muna siya, kahit bahagya lamang?

Si Juan de Silva, tubong Trujillo sa Espana ay dumating sa Pilipinas noong Abril 1609, para maging military commander at gobernador ng Pilipinas. Sa kanyang panahon nasimulan ang pagtatayo ng mga astillero sa Marinduque para sa pagpapagawa at pagkumpuni ng mga galleon. Karagdagan ito sa iba pang astillero sa ibat-ibang panig ng Pilipinas. (Sa panahon ding iyon naitayo ang ilang visita sa Marinduque).

Sa isa sa kanyang pakikipagsapalaran noong 1616 sa Malacca (sa Malaysia), ay dala niya ang sampung galleons, apat na galleys at mga maliliit pang sasakyang pandagat. Pangunahin dito bilang flagship ang 1,700 toneladang San Marcos na gawa sa Marinduque. Sakay ng mga ito ang 5,000 na kalalakihan bilang mga sundalo at mga mandaragat, kasama na ang 2,000 mga Kastila at 500 mga kawal na Hapon. Sa panahong iyon ito na ang pinakamalaking armada na nakita sa dakong iyon ng mundo.

Subalit sa kabanatang iyon din siya mahiwagang binawian ng buhay, hindi dahil sa pakikipaglaban kundi isang mahiwagang pagkamatay.


Friday, September 8, 2017

Mt. Kanlaon records 16 volcanic earthquakes; New Poctoy White Beach, Torrijos inaugurated today

Kanlaon Volcano photo by Trail AdvenTours

Yesterday, Phivolcs recorded three (3) volcanic earthquakes on Mount Kanlaon. Today, Sept 8th as of 8:00 am Phivolcs monitored as follows:


Kanlaon Volcano’s seismic monitoring network recorded sixteen (16) volcanic earthquakes during the past 24 hours. Degassing at the active vents could not be observed due to thick clouds covering the summit. Ground deformation data from continuous GPS measurements indicate inflation of the edifice since December 2015. Sulfur dioxide (SO2) emission was measured at an average of 1 tonne per day on September 6, 2017.

Mt. Kanlaon in Negros Island is the country's largest active volcano and Visayas' highest mountain with an elevation of 2,465 m (8,087 ft) above sea level (by comparison, Mount Malindig in Marinduque has an elevation of 1,157 m (3,796 ft).

Meanwhile, here's the latest (Sept 7, 2017), satellite imagery of Mt. Malindig from VolcanoDiscovery:Photos below of  Mt. Malindig view from the new Poctoy White Beach (turned-over today by Cong. Lord Allan Velasco in simple ceremonies at Poctoy, Torrijos, Marinduque). 
Photos by Armop Valenzuela Roldan.

The new Poctoy White Beach, Photo AVRoldan

Mt. Malindig view from Poctoy White Beach, Torrijos. AVRoldan

Susong Dalaga Hill

Susong Dalaga Hill
Susong Dalaga Hill from Bagtasan isthmus

Date and Time

Blog Archive

Total Pageviews

Popular Posts

Blog Log

Followers

Networked Blogs

Space Weather

Space Weather
What's up in space

Categories

Adeline Angeles ADVENTURE SERIES ALAIN MADRIGAL ALLAN VELASCO AMOINGON ARAW NG MARINDUQUE ARCHAEOLOGY Argao AWARENESS BAGTINGON Bahaghari BANTAY-KASO Barrick Gold BATTLE OF MASAGUISI BATTLE OF MORIONS BATTLE OF PAYE BATTLE OF PULANG LUPA Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr Bishop Reynaldo Evangelista BOAC BOAC CATHEDRAL BUENAVISTA BULONG Bunganay BUTTERFLY CAPITOL BUILDING CAPITOL CHOIR Cardinal Ricardo Vidal CARMENCITA REYES CAWIT PORT CBCP CEMETERIO DE TAMPUS CENSORSHIP CHANGE CINEMALAYA CLIMATE CHANGE COA Report COLONIAL HOUSES Conflict CONG. LORD ALLAN VELASCO CORRUPTION CORY AQUINO Curt Shepard DISASTER DONA PAZ DPWH DR. ANTONIO UY DTI DUTERTE EARTHQUAKE ECO-TOURISM EDSA Elections 2010 Elections 2013 Elections 2016 ELI OBLIGACION ENVIRONMENT EVENTS EXTREME MARINDUQUE FEATURED SITES GALLEONS GASAN GASANG-GASANG FESTIVAL GASPAR ISLAND GOV. BONG CARRION Guisian HEALTH HERMENEGILDO FLORES Hinanggayon HINULUGAN FALLS HOBIE HOLY WEEK JOSE F. ALVAREZ JOSEPH EMIL BIGGEL Joseph Laban JR LABRADOR Kalesayahan KALUTANG KURAY LAYLAY LETTER TO GOVERNOR LONGHINO Lorna-Quinto Velasco LUBANG FAULT LUZON DATUM OF 1911 Mabusay Falls MACEC MALINDIG Maniwaya Marcopper MARELCO MARINDUQUE AIRPORT MARINDUQUE AKIN KA MARINDUQUE CULTURE MARINDUQUE ELECTIONS 2013 MARINDUQUE FIRST SATURDAY MOVERS MARINDUQUE HISTORY MARINDUQUE HISTORY CONFERENCE MARINDUQUE INFRA PROJECTS Marinduque Politics MARINDUQUE STATE COLLEGE MARINDUQUE TOURISM MARINDUQUE VIDEO MARTIN LARDIZABAL MAXIMO ABAD MIMAROPA MOGPOG MORIONES 2009 MORIONES FESTIVAL Moriones Festival '10 Moriones Festival '12 MORIONES FESTIVAL 08 MORIONES FESTIVAL 09 MORYONAN MSC SAMBAYANG SINING LAHI MUTYA NG MARINDUQUE Myke Magalang NCCA NORWEGIAN MISSION ALLIANCE PASTORES PASYONDULA PASSION PLAY Paye PEOPLE PERCIVAL MORALES PH HISTORY PHILIPPINE ARTS FESTIVAL Places PNP Poctoy Beach Pope Francis Pork Barrel POWER OUTAGE Pres. Benigno S. Aquino PRESIDENT DUTERTE Princess of the Stars PRRM PUTONG RAMON MADRIGAL Raymond Go ROBERTO MADLA Romulo Bacorro Russel Madrigal SAKAMAR SAN ISIDRO CAVE Sangguniang Panlalawigan Sawi Sayao Bay SCUBA DIVING SEA TRAVEL SCHEDULES SEAIR SENEN LIVELO Silangan South China Sea SPACE STA. CRUZ STATE OF THE PROVINCE ADDRESS STTC ASSEMBLY Susong Dalaga Hill TARUG CAVE TEATRO BALANGAW TEOFILO N. ROQUE TON MONTEAGUDO TORRIJOS TOTO NEPOMUCENO Treasure Hunt TRES REYES ISLANDS TRIVIA Tumagabok Falls TYPHOON "FRANK" TYPHOON "ONDOY" Typhoon NinaPH VERDE ISLAND PASSAGE Vicky Lao-Lim VIVA MARINDUQUE 2008 VIVA MARINDUQUE 2009 VIVA MARINDUQUE REPORT WALANG SUGAT WEEKLY MARINDUQUE WEN VELASCO WORLD WW2 WW3 YESHUA YOOK

Marinduque Rising

Quick news, photos, videos, culture, tourism, history and all that there is on the island of Marinduque, Philippines. "VIVA MARINDUQUE!" www.marinduquegov.blogspot.com

Marinduque Rising | www.marinduquegov.blogspot.com | (c) 2007. Powered by Blogger.